16/4/10

Certame de Narrativa e de Poesía

Con motivo da celebración da Festa das Letras, o Departamento de Lingua Galega e Literatura do IES Xoán Montes convoca un CERTAME DE NARRATIVA, rexido polas seguintes BASES
Primeira. Poderán participar todos os alumnos deste centro.
Segunda. Os relatos terán que ser orixinais e inéditos. Sobre tema libre, irán redactados integramente en lingua galega.
Terceira. Terán unha extensión de entre dúas e cinco páxinas, formato A4, mecanografiadas, con letra Times New Roman en corpo 12 e cun interliñado de 1’5.
Cuarta. Cada participante non poderá presentar máis de dous relatos, por separado.
Quinta. Os traballos entregaranse antes do día 4 de maio, martes, ata as 14:30, na Secretaría do Instituto. Cada traballo irá dentro dun sobre grande, en cuxo exterior figurará, ben visible, un lema ou pseudónimo, que en ningún caso coincidirá con nome ou apelidos do autor. No interior deste sobre grande, a máis do relato que se presenta a concurso irá tamén un sobre pequeno, en cuxa parte exterior consignarase así mesmo o lema ou pseudónimo antes aludido ; no interior deste sobre pequeno irá unha folla cos datos do autor: nome, apelidos, curso e grupo.
Sexta. Establécense tres categorías: Primeiro Ciclo da ESO, Segundo Ciclo da ESO e BAC. En cada categoría poderán adxudicarse dous premios. Estes consistirán en vales por un importe económico utilizable para adquirir libros, material escolar e funxible ou instrumentos de debuxo e pintura.
Sétima. O fallo do Xurado será inapelable. A presentación ao Certame presupón a aceptación plena das presentes Bases.

O CERTAME DE POESÍA, réxese polas mesmas BASES que o anterior agás no seguinte:
Segunda. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e en lingua galega.
Terceira. Cada participante non poderá presentar máis de dous poemas, por separado.

Anímate e participa!

No hay comentarios: